Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 18/20), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Službeni glasnik RS“ broj 152/20) i Odluke direktora broj 111/21 od 04.03.2021. godine utvrđena su:

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA
,,UZ VODAVODU DO POBEDE!“

Ovim pravilima Priređivač priređuje nagradnu igru u robi i uslugama pod nazivom „UZ VODAVODU DO POBEDE!“ (u daljem tekstu: NAGRADNA IGRA), te ova pravila sadrže odredbe koje se odnose na Priređivača nagradne igre, Način organizovanja nagradne igre, Nagradni fond, Uslove za učešće, Način obaveštavanja učesnika u nagradnoj igri, Odgovornost organizatora prema učesnicima nagradne igre, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje nagradne igre u robi i uslugama.

Član 1.

NAZIV, SEDIŠTE I PIB PRIREĐIVAČA

GOLD DRINK DOO SUBOTICA
Matije Korvina 17,
24000 SUBOTICA
Matični broj: 21393436 PIB: 110849923
Zakonski zastupnik: Dejan Margetić, direktor

Član 2.

Nagradna igra se priređuje pod nazivom „UZ VODAVODU DO POBEDE!“

Član 3.

Cilj priređivanja nagradne igre je promocija proizvoda VODAVODA čiji je distributer GOLD DRINK DOO SUBOTICA, kao i nagrađivanje vernosti potrošača i pozitivan uticaj na kretanje prodaje u Delhaize objektima (trgovinskim radnjama Maxi, Mega Maxi, Shop & Go, Tempo) na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije).

Član 4.

Nagradna igra u robi i uslugama „UZ VODAVODU DO POBEDE!“ priređuje se u periodu od 05.04.2021.-07.05.2021. godine, zaključno sa izvlačenjem dobitnika, dok u periodu od 05.04.2021.-05.05.2021. godine učesnici mogu uzeti učešće u nagradnoj igri na način koji je detaljno objašnjen u članu 6. ovih Pravila.
Nagradna igraće se priređivati na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije) u Delhaize objektima (trgovinskim radnjama Maxi, Mega Maxi, Shop & Go, Tempo).

Član 5.

U nagradnoj igri pravo učestvovanja imaju punoletna fizička lica (iznad 18 godina) sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) koja prihvataju pravila Nagradne igre.

Član 6.

Pravo učešća u nagradnoj igri i mogućnost da osvoje neku od nagrada imaju sva punoletna fizička lica sa pribivalištem u RS (bez teritorije Kosova i Metohije) iznad 18 godina, koja u periodu trajanja nagradne igre u Delhaize objektima (trgovinskim radnjama Maxi, Mega Maxi, Shop & Go, Tempo ) na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije), ostvare kupovinu nekog od dole navedenih proizvoda:

 • VODAVODA … 0.5/l PET ambalaža
 • VODAVODA … 1.5/l PET ambalaža
 • VODAVODA Vodica … 0.33/l PET ambalaža


u minimalnoj vrednosti od 150 dinara ili u vrednosti većoj od 150 dinara, a koja može da se ostvari kupovinom jednog od navedenih proizvoda, ili kupovinom u kojoj će se kombinovati više proizvoda čiji zbir iznosi ili premašuje 150 dinara, i koja kupovina će biti iskazana na istom fiskalnom računu.

Za učešće u nagradnoj igri:

 • Učesnik je dužan da pošalje SMS poruku na broj 3311, u periodu od 05.04.2021. godine od 00:00 časova do 05.05.2021. godine u 23:59 časova, sa sledećom sadržinom:
 • BI broj sa fiskalnog računa (razmak)IME(razmak)PREZIME(razmak) mesto (primer: 771835 Petar Petrović Beograd) na broj 3311, a cena poruke jeste standardna cena poruke mobilnih operatera (MTS 3,60 din, Telenor 3,60 din, VIP 3,48 din i Globaltel 3,48 din, cene su bez uračunatog pdv-a), kao i da sačuva original ili kopiju računa i isečak kao dokaz o kupovini.


Fiskalni račun, čiji se Bi broj šalje mora da bude izdat u periodu trajanja nagradne igre uz ispunjavanje ostalih kriterijuma nagradne igre.

Jedinstven BI broj sa fiskalnog računa može biti poslat SMS-om samo sa jednog telefonskog broja.

Svaki punoletni učesnik nagradne igre ima pravo da pošalje neograničen broj SMS poruka, uz uslov da se u svakom pojedinačnom slučaju radi o drugom broju fiskalnog isečka i da se to dešava u periodu trajanja nagradne igre. Jedan učesnik, koji se identifikuje preko jednog telefonskog broja, imena, adrese i ličnih identifikacionih podataka može da osvoji samo jednu nagradu tokom cele kampanje, bez obzira na to koliko se puta izvuče kao dobitnik sa različitim šiframa.

Svaki dobitnik nagradne igre, odnosno učesnik koji je izvučen kao dobitnik ostvaruje pravo na nagradu samo pod uslovom da je Priređivaču dao pisanim putem ili na zapisnik pristanak za pružanje ličnih podataka. U suprotnom nema pravo na nagradu.

Učestovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

Učesnici mogu dobiti više informacija o nagradnoj igri na internet stranici www.vodavoda.com .
Priređivač je dužan da u potpunosti poštuje odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br. 87/2018) te da iste primenjuje u obradi podataka o ličnosti prikupljenih tokom realizacije ove nagradne igre.

Priređivač kao rukovalac zbirke ličnih podataka dobitnika nagradne igre, prikuplja, beleži, čuva obezbeđuje i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka dobitnika nagrada, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Svi lični podaci biće zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se sa istima postupiti zakonito u skladu sa važećim propisima iz oblasti zaštite ličnih podataka.
Priređivač će preduzeti sve razumno potrebne mere da se lični podaci učesnika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u saglasnosti sa važećim zakonskim propisima.

Priređivač može koristiti ime i prezime dobitnika nagrada, kao i njegove fotografije i video zapise koji su u vezi sa učestvovanjem u Nagradnoj igri i to u promotivne svrhe putem svih medija i bez naknade, u svemu u skladu sa Zakonom o igrama na sreću i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a sve ukoliko je slobodno dat posebni pristanak od strane učesnika u nagradnoj igri za takvo korišćenje ličnih podataka, i koji pristanak lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove u svakom trenutku.

Dobitnici su dužni u skladu sa Pravilima nagradne igre da potpišu izjavu o preuzimanju nagrade, kojom će takođe biti potvrđeno da su upoznati sa odgovarajućim zakonskim odredbama, u suprotnom se gubi pravo na nagradu.

Član 7.

Izvlačenje dobitnika nagrada vršiće se nasumičnim, programskim-sistemskim izborom iz baze podataka koja je sačinjena od baze učesnika, i to četiri puta u toku trajanja nagradne igre. Prvo se izvlače dobitnici nagrada, a odmah potom i rezerve. Svi učesnici učestvuju u svim izvlačenjima nagrada (u svakom od četiri puta), osim već izvučenih dobitnika.

Za svih sedam nagrada biće izvučeno po tri rezerve po svakoj nagradi, i to prilikom svakog izvlačenja dobitnika.
Izvlačenje nagrada obaviće se pred tročlanom komisijom, koju imenuje Priređivač. Tročlanu komisiju čine zaposleni kompanije GOLD DRINK DOO SUBOTICA sa sedištem u Subotici, Matije Korvina broj 17

 • Kristina Jezdimirović
 • Snežana Mišić i
 • Marija Veličković


Komisija je odredila i rezervne članove komisije u slučaju odsutnosti ili sprečenosti nekog člana i to Miloš Žakula i Sara Dimitrijević.

O ishodu utvrđivanja dobitnika vodi se zapisnik koji mora da sadrži:

Mesto i vreme utvrđivanja dobitnika, Datum i broj dokumenta nadležnog organa o saglasnosti priređivanja nagradne igre, Datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena pravila nagradne igre, Imena i prezimena predsednika i članova komisije, Način utvrđivanja dobitnika i Naziv i vrednost nagrade dobitnika.

Zapisnik potpisuju svi članovi komisije.

Izvlačenje nagrada biće obavljeno u prostorijama Kompanije GOLD DRINK DOO SUBOTICA u Beogradu, Milentija Popovića br. 5, hotel Hyatt, četiri puta tokom trajanja nagradne igre ,pred gore navedenom komisijom, i to danima:

prvo izvlačenje nagrada-12.04.2021. godine u 12 časova (dobitnik može biti izvučen iz baze podataka učesnika koji su uzeli učešća u nagradnoj igri na način detaljno opisan u članu 6. ovih Pravila, i to do dana 11.04.2021. godine u 23:59 časova, a učesnici koji uzmu učešća u ovoj nagradnoj igri nakon tog dana ili koji nisu izvučeni kao dobitnici u ovom izvlačenju, učestvuju u sledećem izvlačenju nagrada)

nagrade koje će biti izvučene i dodeljene dobitnicima su:

 • količina: 1 naziv: Apple Ipad pro
 • količina: 2 naziv: Samsung smart televizor
 • količina: 3 naziv: Saundbar zvučnik
 • količina: 10 naziv: Lejzi beg
 • količina: 15 naziv: Ariete aparat za kokice
 • količina: 25 naziv: Peškir (70h140)
 • količina: 50 naziv: Košarkaška lopta


drugo izvlačenje nagrada-19.04.2021. godine u 12 časova (dobitnik može biti izvučen iz baze podataka učesnika koji su uzeli učešća u nagradnoj igri na način detaljno opisan u članu 6. ovih Pravila, i to do dana 18.04.2021. godine u 23:59 časova, a učesnici koji uzmu učešća u ovoj nagradnoj igri nakon tog dana ili koji nisu izvučeni kao dobitnici u ovom izvlačenju, učestvuju u sledećem izvlačenju nagrada)

nagrade koje će biti izvučene i dodeljene dobitnicima su:

 • količina: 1 naziv: Apple Ipad pro
 • količina: 2 naziv: Samsung smart televizor
 • količina: 3 naziv: Saundbar zvučnik
 • količina: 10 naziv: Lejzi beg
 • količina: 15 naziv: Ariete aparat za kokice
 • količina: 25 naziv: Peškir (70h140)
 • količina: 50 naziv: Košarkaška lopta


treće izvlačenje nagrada-26.04.2021. godine u 12 časova (dobitnik može biti izvučen iz baze podataka učesnika koji su uzeli učešća u nagradnoj igri na način detaljno opisan u članu 6. ovih Pravila, i to do dana 25.04.2021. godine u 23:59 časova, a učesnici koji uzmu učešća u ovoj nagradnoj igri nakon tog dana ili koji nisu izvučeni kao dobitnici u ovom izvlačenju, učestvuju u sledećem izvlačenju nagrada)

nagrade koje će biti izvučene i dodeljene dobitnicima su:

 • količina: 1 naziv: Apple Ipad pro
 • količina: 2 naziv: Samsung smart televizor
 • količina: 3 naziv: Saundbar zvučnik
 • količina: 10 naziv: Lejzi beg
 • količina: 15 naziv: Ariete aparat za kokice
 • količina: 25 naziv: Peškir (70h140)
 • količina: 50 naziv: Košarkaška lopta


četvrto izvlačenje nagrada-7.05.2021. godine u 12 časova (u ovom izvlačenju nagrada dobitnik može biti izvučen iz baze podataka učesnika koji su uzeli učešća u nagradnoj igri na način detaljno opisan u članu 6. ovih Pravila, i to do dana 05.05.2021. godine u 23:59 časova, a koji nisu izvučeni u prethodnim izvlačenjima nagrada)

nagrade koje će biti izvučene i dodeljene dobitnicima su:

 • količina: 1 naziv: Apple Ipad pro
 • količina: 2 naziv: Samsung smart televizor
 • količina: 3 naziv: Saundbar zvučnik
 • količina: 10 naziv: Lejzi beg
 • količina: 15 naziv: Ariete aparat za kokice
 • količina: 25 naziv: Peškir (70h140)
 • količina: 50 naziv: Košarkaška lopta

Član 8.

NAGRADE ZA DOBITNIKE

Opis nagrada:

Samsung Soundbar zvučnik HW-S61T/EN – Srebrni:

 • Soundbar zvučnik elegantnog dizajna snage od 180 W
 • Pruža vrhunski kvalitet muzike za savršenu atmosferu
 • Poseduje Smart Things App, Alexa, Spotify Connect aplikacije
 • Bežično povezivanje preko Wi-Fi mreže
 • Mogućnost montaže na zid


Samsung Smart televizor 55″ UE55TU7092UXXH:

 • Impresivan smart televizor dijagonale ekrana od 55″ LED tehnologije
 • Crystal 4K procesor omogućava besprekorne i jasne slike
 • Vrhunska rezolucija od 3840 x 2160 px pruža oštar prikaz boja
 • Odlikuje ga elegantan i moderan dizajn


APPLE iPad Pro 11″ Wi-Fi 128GB Space grey MY232HCA (Tamno siva)

 • Dijagonala ekrana:11″
 • RAM memorija:6GB
 • Interna memorija:128GB
 • Internet konekcija:WiFi
 • Rezolucija:2388 x 1668


Plavi aparat za kokice 2956

 • Električni aparat za kokice
 • Jedinstven retro dizajn 1950-im
 • Snaga 1100w
 • Priprema na principu strujanja toplog vazduha bez upotrebe ulja ili masti
 • Priprema 60g kukuruza za manje od 2 minuta. Merica se dobija u pakovanju


Lazy Bag

 • Boja: svetloplava
 • Dimenzije: 90x120cm
 • Beli logo VODAVODA se postavlja (štampa) na jednoj poziciji


Lopte-bele boje, sa 2 loga VodaVoda svetlo plave boje

Peškiri-sa logom VodaVoda, dimenzija 70h140

Po izvlačenju dobitnika nagrada, komisija će proveriti validnost prijave i smatrati važećom samo ako sadrži:
ime i prezime, BI broj računa, mesto prebivališta , kontakt telefon.

Ukoliko izvučena prijava ne ispunjava neki od uslova predviđenih ovim pravilima, nastavlja se sa izvlačenjem, odnosno sve dok se ne izvuče prijava koja ispunjava sve uslove.

Prvi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik bude diskvalifikovan kao dobitnik iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

Drugi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik i prvo izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima i svaka naredna zamena biće izvučena po istom postupku.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik mora pokazati original računa ili kopiju kao dokaz kupovine i broj sa računa se mora slagati sa brojem koji je naveden prilikom prijavljivanja za učešće u nagradnoj igri, kao i ličnu kartu kao dokaz da je dobitnik punoletan.

Dobitnici će biti obavešteni telefonskim pozivom ili SMS-om da su osvojili nagradu i na koji način će im ista biti isporučena.

Član 9.

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposleni kod Priređivača nagradne igre i u privrednom društvu Fullhouse Ogilvy, Beograd, Simina broj 1, članovi njihove uže porodice (bračni drug, deca, braća, sestre, roditelji zaposlenog i roditelji bračnog druga zaposlenog ako žive u zajednici), druga lica koja žive sa zaposlenima u zajedničkom domaćinstvu, kao ni lica koja su u stalnom radnom odnosu ili na drugi način radno angažovana kod pravnih lica koja na bilo koji način učestvuju u priređivanju i organizaciji Nagradne igre, i/ili izvlačenju dobitaka, i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Nagradne igre.
Priređivač zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere protiv gore navedenih činjenica.

Član 10.

Ukupan broj nagrada je 424, a ukupna vrednost fonda dobitaka 1.910.797,00 dinara i sastoji se od sledećih nagrada:

Nagradni fond

Ukupan iznos- bruto nagradni fond: 1.910.797,00 dinara

Član 11.

Pravila nagradne igre biće objavljena u dnevnom listu ”Danas“ , koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, najmanje 8 dana pre početka nagradne igre, ujedno priređivač će dostaviti dokaz o objavljivanju Upravi za igre na sreću, i to u roku od tri dana od dana navedenog objavljivanja, a takođe, pravila nagradne igre će biti objavljena i na internet stranici www.vodavoda.com.

Član 12.

Dobitnici nagrada će na dan izvlačenja nagrada biti obavešteni telefonski putem da su izvučeni kao dobitnici.
Dobitnici će biti obavešteni minimum dva uzastopna dana za redom u različito vreme (uključujući i taj dan izvlačenja nagrada), a ukoliko se dobitnik ne javi na prvi telefonski poziv priređivača kojim ga priređivač obaveštava da je dobitnik nagrade, a koji će biti upućen na dan izvlačenja nagrada, priređivač će mu odmah nakon toga poslati SMS poruku kojom će ga obavestiti da je dobitnik nagrade u ovoj nagradnoj igri i pozvati ga da se javi najkasnije u roku od 1 dana od dana prijema SMS poruke (u slučaju izvlačenja nagrada 12.04.2021. potrebno je da se javi dobitnik najkasnije do 13.04.2021. do 17 časova, u slučaju izvlačenja nagrada 19.04.2021. potrebno je da se javi dobitnik najkasnije do 20.04.2021. do 17 časova , u slučaju izvlačenja nagrada 26.04.2021. potrebno je da se javi dobitnik najkasnije do 27.04.2021. do 17 časova, a u slučaju izvlačenja nagrada 7.05.2021. potrebno je da se javi dobitnik najkasnije do 8.05.2021. do 17 časova), na telefon priređivača na broj +381 62 52 56 73 u vremenu od 9 časova do 17 časova, a takođe, priređivač će uputiti i gore pomenuti drugi telefonski poziv dobitniku kako bi ga obavestio o tome da je izvučen kao dobitnik nagrade, i to dan nakon izvlačenja nagrada, tačnije do 17 časova tog dana.

Međutim, ukoliko se dobitnik nagrade ne javi priređivaču u ostavljenom roku na SMS poruku i ukoliko ne odgovori ni na drugi telefonski poziv priređivača, u tom slučaju priređivač neće preduzimati dalje radnje u cilju obaveštavanja dobitnika, i dobitnik tada gubi pravo na nagradu, koja će biti dodeljena prvom rezervnom dobitniku, kao što je objašnjeno u članu 7. ovih pravila.

Pri preuzimanju neke od prve tri nagrade (Ipad pro, televizori, zvučnici), dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalno overenim punomoćjem, potpisuje izjavu o preuzimanju nagrade.

Dobitnici četvrte, pete, šeste i sedme nagrade (lejzi begovi, aparati za kokice, peškiri, košarkaške lopte) biće obavešteni SMS porukom, nakon čega su dužni da pošalju fotografiju fiskalnog računa sa BI brojem, i svoju adresu, i to na sledeći e-mail: marketing@vodavoda.com.

Ove nagrade će biti isporučene poštom na adresu dobitnika kada će dobitnik potpisati prijem nagrade.

Adresa za isporuku nagrade mora biti na teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije. Dobitnik će nagradu dobiti na naznačenu adresu najkasnije 30 dana od dana kada je podatke o adresi dostavio priređivaču nagradne igre.

Osvojene nagrade dobitnici kod priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost niti za bilo koju drugu nagradu.

Dobitnik nagrade mora odmah nakon obaveštavanja (a najkasnije dan posle toga) porukom da dostavi priređivaču fotografiju fiskalnog računa sa BI brojem koji je izvučen, a original ili fotokopiju fiskalnog računa sa jedinstvenim rednim brojem fiskalnog računa tzv. BI brojem mora najkasnije prilikom preuzimanja nagrade da dostavi priređivaču, kao dokaz o izvršenoj kupovini.

U slučaju da se priređivač odluči da organizuje medijsku i svečanu prezentaciju dodele nagrada, dobitnici bi trebalo da se odazovu na iste radi obaveštavanja javnosti o realizaciji dobijene nagrade.

Konačan spisak sa imenima dobitnika biće objavljen u dnevnom listu ”Danas” po završetku nagradne igre, odnosno 14.05.2021. godine i na internet stranici www.vodavoda.com, sve ukoliko dobitnici budu dali svoj pristanak za takvu objavu njihovih ličnih podataka.

Član 13.

Prve tri nagrade će biti uručene lično dobitniku nagrade u prostorijama Priređivača ili na drugoj lokaciji koju odredi Pripređivač, a ostale nagrade će se isporučiti postekspresom, tako što će dobitnik potpisati zvanični izveštaj o primopredaji koju omogući Priređivač, a u kom se pominju svi uslovi Nagradne igre i uslovi koje je potrebno ispuniti oko načina preuzimanja robnih nagrada.

U slučaju da isporuku nagrade nije moguće postići iz razloga za koje snosi odgovornost dobitnik (nije moguće stupiti u kontakt s njima nakon što su proglašeni važećim), biće kontaktirane rezerve po redosledu njihovog izvlačenja.

Priređivač zadržava pravo da pozove rezerve, po redosledu izvlačenja, u slučaju kad Priređivač ima osnovane razloge da smatra da je izvučeni dobitnik/dobitnica prekršio/prekršila uslove i odredbe ove regulative, on/ona odbija nagradu, s njim/njom ne može da se stupi u kontakt u okviru roka ustanovljenog za predaju nagrade ili njega/nju nije moguće validirati kao dobitnika.

Član 14.

Po okončanju nagradne igre, priređivač će u roku od 30 dana obavestiti Upravu za igre na sreću o rezultatima nagradne igre, sve prema Zakonu o igrama na sreću.

Član 15.

Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja nagradne igre, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa.

Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju neko od pravila.
Priređivač garantuje da će dobitnicima dodeliti nagrade bliže opisane ovim Pravilima, te da iste ni u kom slučaju ne mogu da budu zamenjene za novac.

Član 16.

Priređivač se obavezuje da, umesto dobitnika, plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

Član 17.

Priređivač ima pravo da uz javno obaveštavanje odnosno objavljivanje u dnevnom listu ”Danas“ , koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, a na način na koji su objavljena i pravila ove nagradne igre, jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, ukoliko je došlo do događaja koji ima karakter više sile.

Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti dodeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom priređivača, te će privređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada.

U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre, neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

Član 18.

Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada, dobitnici će uputiti direktno dobavljaču nagrada, ili predstavnicima robnih marki dodeljenih materijalnih proizvoda.

Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koja je nastala kao posledica učestvovanja u nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

Član 19.

U slučaju spora nadležan je sud u Subotici.

Ova Pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Ministra finansija Republike Srbije.

Član 20.

Priređivač se obavezuje da svi lični podaci, kako učesnika nagradne igre, tako i dobitnika nagrada, mogu biti korišćeni isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i ličnosti („Sl. Glasnik RS“, br. 87/2018).
Subotica, 04.03.2021. godine


ZA PRIREĐIVAČA

GOLD DRINK DOO SUBOTICA

________________________________

Direktor Dejan Margetić